Salary Structure

บริการที่ปรึกษาการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

ดำเนินการโดยทีมที่ปรึกษามที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง 
ออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร 
ใช้งานได้จริง  มีการติดตามให้คำแนะนำช่วง Implement โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

 

การบริหารงานในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก โดยเป้าหมายที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล คือการดึงดูด รักษา พัฒนาและจูงใจพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งในองค์กร ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของตน เพื่อให้หน่วยงานตลอดจนองค์กรโดยรวมสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลตอบแทนในส่วนของค่าจ้างเงินเดือน เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ ประสบความสำเร็จ ทั้งในส่วนของการสรรหา การกระตุ้น จูงใจพนักงาน รวมถึงการพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปในสายอาชีพ อย่างไรก็ตาม ในหลายองค์กรยังประสบปัญหา ซึ่งบ่อยครั้งเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากค่าตอบแทน เช่น การจ่ายค่าจ้างที่ไม่เท่ากันในตำแหน่งงานเดียวกัน พนักงานรู้สึกว่าได้รับค่าจ้างต่ำกว่าบริษัทอื่นในตำแหน่งงานเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน และอัตราการขึ้นในแต่ละปี เป็นต้น ดังนั้น ระบบการบริหารค่าจ้างที่เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในองค์กรจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ระบบดังกล่าวประกอบไปด้วยหลักการแนวคิดสำคัญ ในแต่ละด้าน

1. หลักความเป็นธรรมภายใน ระบบบริหารเงินเดือนที่มีการกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนของตำแหน่งงานต่างๆ ตามความยากง่ายของงานและขอบเขตความรับผิดชอบ มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้

   1.1 การจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description)

   1.2 การประเมินค่างาน (Job Evaluation)

   1.3 การจัดระดับตำแหน่งงาน (Job Classification)

2. หลักความเป็นธรรมภายนอก มีการกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนของแต่ละระดับตำแหน่ง ให้สามารถดึงดูด รักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้

   2.1 การสำรวจค่าจ้างเงินเดือนในตลาดแรงงาน (Salary & Benefits Survey)

   2.2 การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)

3. หลักการจูงใจ มีการปรับอัตราค่าจ้างเงินเดือนในอัตราที่เพียงพอสำหรับการกระตุ้น จูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และบรรลุเป้าหมายของตำแหน่งงาน รวมทั้งเป้าหมายขององค์กร โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้

   3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance  Evaluation)

   3.2 การขึ้นเงินเดือนและการเลื่อนตำแหน่ง (Pay Increase & Promotion )

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนที่เคยใช้บริการ

1.โครงการปรับปรุงระบบค่าจ้างและประเมินผลงาน KPI  บ.Komatsu Parts Asia Co.Ltd


2.โครงการปรับปรุงระบบประเมินผล KPI  บ.Asset Wise จำกัด


3.โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร บ.พรีม่า มารีน จำกัด


4.โครงการปรับปรุงระบบประเมินผล KPI บ.ยูโอเอ เอเวียชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


5.โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างเงินเดือน บ.บวิคไทย จำกัด


6.โครงการสำรวจค่าจ้าง ค่าตอบแทน สมาคมเจ้าของเรือไทย


7.โครงการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน บ.Taisei (Thailand) Co.Ltd.


8.โครงการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน บ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


9.โครงการประเมินค่างานและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร บ.บางบอนพลาสติก จำกัด


10.โครงการปรับปรุงระบบ KPI โครงสร้างเงินเดือนและการพัฒนาอาชีพ บ.เอสบี อินเตอร์แล็บ จำกัด


11.โครงการปรับปรุงระบบประเมินผล KPI บ.อัลฟ่าอิเลคทริคส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


12.โครงการปรับปรุงระบบประเมินผล KPI บ.คิวพลัสฟู๊ด จำกัด


13.โครงการปรับปรุงระบบKPI และโครงสร้างเงินเดือน บ.ซอฟท์นิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด


14.โครงการปรับปรุงระบบค่าจ้างและประเมินผลงาน บ.ซิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด


15.โครงการศึกษาวิเคราะห์อัตรากำลัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


16.โครงการพัฒนาระบบค่าจ้างและพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัทไทยอีสเทอร์น จำกัด


17.โครงการพัฒนาระบบค่าจ้าง บ.ไอซิน เอไอ (ประเทศไทย) จำกัด


18.โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.ไทย เอ็นโอเค จำกัด


19.โครงการพัฒนาระบบ KPI และการประเมินผลงาน บ.ทีเฟอร์ทิไรเซอร์ จำกัด


20.โครงการพัฒนาระบบ KPI & Competency สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน


21.โครงการพัฒนาระบบ KPI และการประเมินผลงาน บ.ออทรานซ์ จำกัด


22.โครงการพัฒนาระบบ KPI คณะสัตวแพทย์ ม.มหิดล

 

23.โครงการสำรวจสวัสดิการและค่าจ้าง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


24.โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.คาลโซนิค คันไซ (ประเทศไทย) จากัด


25.โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.เอ็มอีพี เฮ้กซ์ซา จำกัด


26.โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด


27.โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.อาเรสตี้ แม่พิมพ์ไทย จำกัด


28.โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล บ.เจอาร์ดับบิว จำกัด (มหาชน)


29.โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล บ.อินเตอร์ครอป จำกัด


30.โครงการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน บ.โอสถสภา จำกัด


31.โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (ประเทศไทย)


32.โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.บอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด


33.โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.เจลเวล เอเจนท์ จากัด


34.โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด


35.โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.วายเอชเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด


36.โครงการสำรวจสวัสดิการและค่าจ้าง Heifer Project ( Thailand )


37.โครงการสำรวจสวัสดิการและจัดทาโครงสร้างค่าจ้าง AusAID


38.โครงการสำรวจสวัสดิการและค่าจ้าง องค์กรกาชาดสากล / Oxfam / Plan


39.โครงการที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติพนักงาน NewlyFoods

Powered by MakeWebEasy.com