OKR/KPI

การฝึกอบรม ประกอบการให้คำปรึกษา  

การกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรสู่ผลสำเร็จ
 (Organizational Strategic Performance Objective & Key Result Driven)

 

หลักการและเหตุผล

 การมีเป้าหมายที่ชัดเจนถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงาน เพราะหากองค์กรของเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การดำเนินการต่างๆ ก็จะไร้ทิศทาง สับสน      จนอาจเกิดความขัดแย้ง และเกิดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด   

การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กรและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอด  ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายดังกล่าว ควรมีขั้นตอนในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีความสัมพันธ์ในรูปแบบกระบวนการ PDCA เพื่อให้เป้าหมายที่กำหนดขึ้นได้รับการติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข พัฒนาและให้รางวัลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้รูปแบบการบริหารจัดการเป้าหมายในเชิงระบบดังกล่าวเรียกว่าระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน หรือ Performance Management System (PMS)

ระบบ PMS เป็นกรอบในการบริหารจัดการเป้าหมายที่องค์กรกำหนดขึ้น ซึ่งอาจกำหนดเป้าหมายแบบ KPI หรือ OKRs  ตามความเหมาะสมของกระบวนการธุรกิจในแต่ละองค์กร  ดังนั้นการศึกษาทำความเข้าใจถึงแก่นสาระสำคัญในเรื่อง PMS จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะผลกระทบจากการใช้ระบบดังกล่าวจะส่งผลต่อขวัญ กำลังใจของบุคลากร และประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดที่สำคัญและประโยชน์ของตัวชี้วัดผลสำเร็จในการทำงาน  

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงานที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้  

 

กลุ่มเป้าหมาย    :  ผู้บริหาร , ผู้จัดการ       

วิทยากร             :   ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 

 วิธีการ

1.        บรรยายเพื่อให้เข้าใจแนวคิดสำคัญและแสดงตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

2.        ฝึกปฏิบัติ  (Work shop) โดยใช้ข้อมูลจริงและรับการ Feedback เพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

3.        ให้คำแนะนำ ครั้งละ 1 หน่วยงาน  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนำไปใช้จริง

 

# สิ่งที่จะได้เรียนรู้เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว

- เข้าใจว่าผลงานคืออะไร เราจะวัด "ผลงาน" ได้จากอะไร
- เข้าใจว่าเราจะเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรกับเป้าหมายระดับบุคคลได้อย่างไร
- เข้าใจว่าเป้าหมายประเภทประสิทธิภาพกระบวนการ กับผลผลิต ผลกระทบ ต่างกันอย่างไร
- เข้าใจว่าทำไมมีเป้าหมายแล้ว จึงเกิดความขัดแย้งภายในองค์กร 
- เข้าใจว่าทำไมเมื่อมี KPI เป้าหมายแล้ว งานมากขึ้น เป็นภาระมากขึ้น 
- เข้าใจว่าทำไมทุกคนได้คะแนน KPI สูงมาก แต่กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานไม่ดี
- เข้าใจว่าเป้าหมาย KPI ของแต่ละตำแหน่ง ยาก-ง่าย ต่างกัน ยุติธรรมหรือไม่
- เข้าใจว่าจะคำนวณคะแนนอย่างไรให้เหมาะสมกับเป้าหมายแต่ละตัว
- เข้าใจว่า จะกำหนดสัดส่วน KPI กับพฤติกรรม อย่างไร
- เข้าใจว่า การเก็บข้อมูล KPI ควรกำหนดความถี่อย่างไร ใครควรเป็นผู้เก็บข้อมูล
 

ตัวอย่างโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร

                
0900 – 1030

 
บทบาทของหัวหน้างานและผู้จัดการ ในการบริหารบุคลากรและจัดการผลงาน

-            ความหมายของทรัพยากรบุคคล องค์ประกอบที่สำคัญของบุคลากร

-            หลักการบริหารคนด้วยสมการบริหารทรัพยากรบุคคล

-            เป้าหมายของหัวหน้างานและผู้จัดการในการบริหารผลงานของบุคลากร

        -  แนวคิดการประเมินผลงานแบบดั้งเดิม  การจัดการผลการปฏิบัติงาน   (Performance Management System) ที่มาของตัวชี้วัดผลงาน KPI , OKRs  ระดับองค์กร และระดับบุคคล


1045 – 1200 การกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายระดับบริษัท

-            วิทยากรนำเสนอแนวคิด ตัวอย่างและ Template สำหรับการวิเคราะห์   

# Workshop 1 : การระบุ Customer Segment & Value ในแต่ละสัดส่วนของเป้าหมายทางการเงิน เพื่อกำหนด Corporate Strategy & Objective ที่ตอบสนอง Customer Value รวมถึงวิสัยทัศน์องค์กร  และการแจกแจงความเกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน  

   
1300 – 1430  การกำหนดเป้าหมายระดับฝ่าย

-            วิทยากรนำเสนอแนวคิด ตัวอย่างและ Template สำหรับการวิเคราะห์   

# Workshop 2 :  การวิเคราะห์กลยุทธ์และเป้าหมายระดับฝ่าย ที่สนับสนุนเป้าหมายบริษัทและเป้าหมายที่ร่วมผลักดันกลยุทธ์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   

1445 – 1630  การกำหนดค่าเป้าหมาย  การกำหนดน้ำหนักคะแนน  วิธีการคำนวณคะแนนผลงาน  

-   แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมาย  น้ำหนักคะแนน  วิธีการคิดคะแนนผลงาน  
  
-   แนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคล

-   แนวทางการเก็บข้อมูลบันทึกผลการปฏิบัติงาน (Performance Record) การสรุปข้อมูลเพื่อติดตามผล (Performance Monitoring) และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงาน
 

หมายเหตุ :  ผู้จัดการแต่ละฝ่ายนำร่างกลยุทธ์และเป้าหมายระดับฝ่าย ที่ได้จาก Workshop นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติ ก่อนนำมาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดในระดับแผนกและระดับผู้ปฏิบัติงาน

 
แผนการให้คำปรึกษา :  การให้คำแนะนำแต่ละหน่วยงาน  ( ผู้จัดการฝ่าย , ผู้จัดการแผนก , หัวหน้างาน และตัวแทนพนักงานแต่ละตำแหน่ง)  เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด KPI  เพื่อสนับสนุน ผลักดันเป้าหมายของฝ่ายและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  (ผลสำเร็จคือตัวชี้วัด KPI ของทุกตำแหน่งในหน่วยงาน)

Powered by MakeWebEasy.com