การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

Last updated: Jun 9, 2020  |  133 จำนวนผู้เข้าชม  |  HR Analytics

การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล
9 มิถุนายน 2563


ความเสี่ยงหมายถึง  ความรุนแรงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรา เนื่องจากเหตุปัจจัยหรือโอกาสต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย แตกต่างกันไป ตัวอย่างของประเด็นความเสี่ยงที่องค์กรให้ความสนใจ เช่น อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งจะมีระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กรได้ตั้งแต่มีพนักงานบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ไปจนถึงเกิดการบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากจนต้องปิดกิจการไป โดยเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากโอกาสที่แตกต่างกันไป


สำหรับเหตุปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กร ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นมา เช่น ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยด้านเครื่องจักรในการผลิต เป็นต้น

นอกจากนี้หากมองออกไปนอกองค์กรก็จะมีปัจจัยเรื่องการเมือง ปัจจัยจากระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวมปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อองค์กรในช่วงเวลาและโอกาสที่แตกต่างกันไป และมีระดับของผลกระทบต่อองค์กรที่แตกต่างกันไปเช่นกัน

หากจะสรุปความหมายของความเสี่ยงออกมาเป็นสูตรที่เราคุ้นเคยกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง นั่นก็คือความเสี่ยงเป็นผลคูณจากระดับความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดเหตุ

( ความเสี่ยง = ระดับความรุนแรง x โอกาสที่จะเกิดเหตุ )

และสามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นระดับความเสี่ยงต่างๆ ตามระดับคะแนนที่คำนวณได้

 

ทั้งนี้อาจจะกำหนดนิยามของช่วงคะแนนเพื่อแบ่งเป็นระดับความเสี่ยงต่างๆ ออกไป เพื่อความสะดวกในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง เช่น ระดับความเสี่ยงเล็กน้อยก็ไม่ต้องให้ความสนใจ ระดับความเสี่ยงปานกลางก็ต้องเข้าไปควบคุมเพื่อรักษาระดับนั้นไว้ไม่ให้สูงเกินไปกว่านี้ หรือระดับความเสี่ยงสูงก็ต้องเข้าไปดำเนินการใดๆ เพื่อลดระดับความเสี่ยงลงมา เป็นต้น

จากปัจจัยที่องค์กรให้ความสนใจดังกล่าวข้างต้น องค์กรจึงเข้าไปบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยเหล่านั้น เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน , การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น โดยปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะต้องเข้าไปใส่ใจ ติดตาม ตรวจประเมินความเสี่ยง และหาทางป้องกันผลกระทบ รวมถึงการกำหนดแนวทางการลดระดับผลกระทบในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดร้ายแรงไว้ล่วงหน้า เพื่อการรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพและการดำรงอยู่ขององค์กร

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหนึ่งที่ปัจจุบันองค์กรพบแล้วว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร นั้นคือปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งปัจจัยนี้ก็สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความสำเร็จขององค์กรได้เช่นเดียวกับปัจจัยด้านอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้ โดยอาจมีแนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล จากมุมมองต่างๆ ดังนี้

1) ปัจจัยเสี่ยงจากนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่จะส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และนำกลยุทธ์ออกปฏิบัติ

2) ปัจจัยเสี่ยงจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ของบุคลากรในองค์กร ที่จะมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ขององค์กร

3) ปัจจัยเสี่ยงจากวัฒนธรรมองค์กร ที่จะสนับสนุนต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรที่จะแสดงออกมาในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทางกลยุทธ์ขององค์กร

4) ปัจจัยเสี่ยงจากกระบวนการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ที่จะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการสนับสนุนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลและกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร

5) ปัจจัยเสี่ยงจากประสิทธิภาพในการบริหารงานข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล ที่จะมีผลต่อความถูกต้องในการให้บริการพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การจ่ายค่าจ้าง การคำนวณภาษี การเลื่อนปรับระดับตำแหน่ง การประเมินผลงาน ซึ่งประสิทธิภาพเหล่านี้จะส่งผลต่อบรรยากาศ และสร้างความไว้วางใจของพนักงานต่อองค์กร

6) ปัจจัยเสี่ยงจากความไว้วางใจของผู้บริหารและพนักงานต่อบทบาทและความสามารถของนักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ที่จะสามารถนำเสนอประเด็นด้านทุนมนุษย์เข้าสู่การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร การแสดงออกถึงความสามารถในการเป็นผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเป็นเจ้าภาพในการเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

 
หลังจากการระบุปัจจัยเสี่ยงจากมิติด้านต่างๆ ข้างต้นแล้ว ก็จะนำปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ไปสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรอาจจะกำหนดขึ้นมาเองภายใน เพื่อให้สามารถชี้ให้เห็นว่าเรื่องอะไรเสี่ยงมาก เสี่ยงน้อย รวมถึงการนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อทำการควบคุมความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลต่างๆ ที่ตรวจพบจากการประเมิน รวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่องค์กรอาจจะมีอยู่แล้วในปัจจุบัน

ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สามารถแสดงผลออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติของการจัดการทรัพยากรบุคคลต่อผลสำเร็จขององค์กร และจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถแสดงบทบาทในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมืออาชีพ

Powered by MakeWebEasy.com