ความสำคัญของการวัดในการบริหารทรัพยากรบุคคล

Last updated: Jun 9, 2020  |  138 จำนวนผู้เข้าชม  |  HR Analytics

ความสำคัญของการวัดในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความสำคัญของการวัดในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล

If you cannot measure , you cannot manage


เป็นประโยคยอดฮิตที่แสดงถึงความจำเป็นของการวัดสิ่งต่างๆ ที่เราต้องการบริหารจัดการ  เพราะหากเราไม่ทราบว่าสิ่งที่เราจะบริหารจัดการนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ก็อาจทำให้การบริหารไม่ตรงประเด็นและสูญเปล่า หรือไม่สามารถบริหารจัดการได้

ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เราใช้เรื่องของการวัดในแทบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวัดเพื่อคัดเลือกพนักงานใหม่ , การวัดเพื่อพัฒนาพนักงาน , การวัดเพื่อประเมินผลงาน หรือแม้กระทั่งการวัดเพื่อเลิกจ้างพนักงาน   ซึ่งจะเห็นได้ว่า การวัดจะแทรกอยู่ในแทบทุกส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล และเป็นการวัดที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมนั่นคือเป็นการวัดพฤติกรรม ความรู้ ทักษะความสามารถของคน

เมื่อเราเห็นแล้วว่าการวัดสำคัญเพียงไร  คำถามต่อมาก็คือ ” เครื่องมือในการวัด ” ที่ใช้ในแต่ละเรื่อง  เราใช้เครื่องมืออะไรในการวัด   เครื่องมือที่เราใช้มีความถูกต้องแค่ไหน   เชื่อถือได้แค่ไหน  ทั้งนี้เพราะหากเครื่องมือวัดที่เราใช้มีความผิดเพี้ยน ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะผิดเพี้ยน ซึ่งเมื่อเรานำข้อมูลผลลัพธ์ดังกล่าวมาใช้งานก็จะผิดเพี้ยนเช่นกัน  สำหรับเครื่องมือวัดต่างๆ ที่เราคุ้นเคยเช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการสรรหา  แบบประเมินผลการฝึกอบรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินศักยภาพบุคคล เป็นต้น

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาองค์กรต่างๆ มีแนวโน้มในการใช้เครื่องมือวัดที่ยังไม่มีมาตรฐานมากนัก  และมักจะใช้ความรู้สึกของผู้วัดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่  เช่นการวัดในขั้นตอนการประเมินผลงานซึ่งขั้นตอนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานอย่างรุนแรง  แต่หลายองค์กรก็ไม่มีการพัฒนาเครื่องมือวัดใดๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือไม่มีความรู้ในการพัฒนา  และจำต้องทนใช้เครื่องมือนั้นๆ ต่อไปไปโดยไม่สามารถหาทางออกที่ดีกว่าให้องค์กรได้

เครื่องมือวัดต่างๆ ที่มีคุณภาพจึงน่าจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่วงการ HR ของเมืองไทยจะต้องพยายามมองหา เพื่อให้งาน HR สามารถแปลงค่าออกมาเป็นข้อมูลรูปธรรมที่จับต้องได้  ไม่เป็นการบริหารโดยใช้สามัญสำนึกเพียงอย่างเดียว   นอกจากนี้  สิ่งที่เรามักจะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่า HR ต้องเป็น  Strategic partner กับผู้บริหารขององค์กร  แต่ตราบใดที่ผู้บริหาร HR ไม่สามารถวัดได้ว่าทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีอยู่นั้นมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร  พร้อมแค่ไหน  หรือมีอะไรเด่นที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนกลยุทธขององค์กร  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ไม่สามารถที่จะแสดงบทบาทในฐานะ Strategic partner ได้อย่างแน่นอน  เนื่องจาก If you can not measure , you can not manage   และสุดท้ายฝ่าย HR ก็เป็นได้แค่ผู้เชี่ยวชาญงานธุรการหรือแม่บ้านประจำองค์กรต่อไปเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา

ดังนั้นการสร้างและใช้เครื่องมือวัดในงาน HR จึงถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่งในการยกระดับงาน HR สู่บทบาทเชิงกลยุทธ  ในองค์กร ได้อย่างแท้จริง

Powered by MakeWebEasy.com