Recruitment

ประเด็นเรื่องจริยธรรมในสังคมธุรกิจไทย  ถือได้ว่าได้รับการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นในทุกวงการวิชาชีพ  ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สังคมไทย ที่ได้เริ่มสร้างกลไกทางสังคมที่สามารถใช้บังคับให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เกิดความละอายต่อพฤติกรรมที่ตนเองทุจริตในหน้าที่ หรือหากไม่ละอายแต่เมื่อสังคมรับรู้ก็จะสร้างแรงกดดันที่รุนแรง ต่อบุคคลนั้นๆ ให้แสดงความรับผิดชอบได้

ถาม  :  ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อขวดเก่าเพื่อส่งขายต่อให้โรงงาน  มีพนักงานอยู่ประมาณ 50 คนที่ทำหน้าที่ในการล้างทำความสะอาดและบรรจุกล่อง  ที่ผ่านมาพนักงานลาออกเยอะมากจนทำให้ส่งงานให้ลูกค้าไม่ทัน  รับคนมาใหม่ก็ออกอีก  จะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับ

ในช่วงเวลานี้คงจะไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินศัพท์คำว่า  Outsourcing  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการคอมพิวเตอร์ที่ทางธนาคารหลายแห่ง  ได้โอนงานด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปให้บริษัท Outsource เป็นผู้ดำเนินการแทน    ซึ่งหมายถึงการที่ธนาคารไม่มีฝ่ายคอมพิวเตอร์ภายในธนาคาร  แต่ใช้บริการจากบริษัท Outsource  ที่เข้ามาให้บริการ เรื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแก่ธนาคารนั่นเอง

คำถามพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ได้ยินอยู่เสมอ ก็คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่ของใคร เป็นหน้าที่ของฝ่ายไหน ซึ่งผมก็ตอบอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่ของนักบริหารทุกคน ที่มีหน้าที่ต้องดูแลบุคลากร แต่บังเอิญว่าเรามีหน่วยงาน HR  เป็นฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายบุคคล จึงทำให้เข้าใจผิด คิดว่า การบริหารคน เป็นภาระของฝ่ายบุคคลเท่านั้น

Powered by MakeWebEasy.com