หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Video  มาตรการคุมครองความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับ PDPA     https://youtu.be/0VG5QAAaOgQ?si=8GiZkJpTPoDCC3QA

 

               การดำเนินการให้สอดคล้องตาม PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  ไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น   แต่ยังมีประโยชน์ในด้านความยั่งยืนและภาพพจน์ขององค์กร  การดำเนินการให้สอดคล้องตาม PDPA เป็นการป้องกันความเสี่ยงขององค์กรจากการโจรกรรมทาง Cyber  ที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์เครื่องมือ และระบบงานต่างๆ   เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและรับมือกรณีถูกเรียกค่าไถ่ข้อมูลสำคัญขององค์กร หรือช้อมูลสำคัญขององค์กรถูกทำลายเสียหาย   สร้างความพร้อมขององค์กรในการป้องกันและรับมือจากการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งการดำเนินการ PDPA ดังกล่าวจะเป็นการป้องกันไม่ให้องค์กรต้องสูญเสียรายได้   หรือเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น   รวมถึงการปกป้องรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กรมิให้ถูกทำลาย  

            นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว  การดำเนินการให้สอดคล้องตาม PDPA ยังเป็นการผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นองค์กรดิจิตอล ( Digital Transform Organization)   เป็นการสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลข้อมูลที่ดีขององค์กร (Data Governance)  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจและบริการด้วยข้อมูลที่ทันสมัย  พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคดิจิตอลต่อไป  (Data Driven Organization)     

            หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการปรับปรุงองค์กรเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA Implementation)  จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้เข้าใจถึงประโยชน์และขั้นตอนสำคัญในการ Implement PDPA ในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน  นั่นคือ  ผู้เรียนจะเข้าใจถึงหลักการและสาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562   แนวทางการจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  (ROPA)  การประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล    แนวทางการจัดทำเอกสารนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และแบบบันทึกต่างๆ  ที่ต้องใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     รวมถึงแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Control)  เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ที่สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐาน ISO27701

          การ Implement  PDPA ที่ถูกต้องตามกฏหมายและมาตรฐานสากล  ผู้บริหารและบุคลากรต้องมีความเข้าใจอย่างรอบด้าน  ทั้งมาตรการด้านการบริหารจัดการและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ   เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   สนใจจัดอบรมภายในบริษัท  หรือที่ปรึกษา PDPA  หรือ Outsource DPO  ติดต่อ  อ.ปิยะวัฒน์  โทร  082-326-4597  Email :  piyawat@thaihrm.com