หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (HR Analytics)

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (HR Analytics)

 

 
 
เหมาะสำหรับ HR ที่ต้องการ Upskill ยกระดับสมรรถนะตนเองเข้าสู่ยุคดิจิตอล
 

หลักสูตรฝึกอบรม :  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ
(
Data Analytics for Professional Human Resources Planning & Decision Making )   

         ข้อมูลถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวัฒนาการไปในระดับสูงเช่นปัจจุบัน การเกิดขึ้นของข้อมูลมีขึ้นตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลอ่านค่าก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในสาขาวิชาชีพต่างๆ จึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ รวมถึงด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล  

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ แต่ในอดีตการใช้ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในรูปแบบพื้นฐานในลักษณะการบรรยายสรุป เหตุการณ์หรือสิ่งที่พบเห็น(Descriptive)  ในขณะที่ธุรกิจต้องการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับลึก (Analytics) เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น (Predictive & Prescriptive) เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลเชิงลึก (HR Analytics) จึงเป็นสมรรถนะที่สำคัญอย่างยิ่งของนักบริหารงานบุคคลยุค Big Data โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Data Visualization และ Data Mining สำเร็จรูปที่สมัยใหม่  สามารถเรียนรู้ให้เข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปสู่บทบาทการเป็น HR Business Partner ได้อย่างแท้จริง

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ HR Analytics และผลการดำเนินงานขององค์กร   

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลHR แบบพรรณนาด้วย Ms.Power BI (Desktop) และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบคาดการณ์โดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio (Auto Model) ที่ใช้งานง่ายและสะดวก 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะในการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล HR Analytics ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร

 วิธีการฝึกอบรม

บรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้โปรแกรม Ms.Power BI  และ RapidMiner Studio (Auto Model) ประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลตัวอย่างที่วิทยากรจัดเตรียมไปให้ และอภิปรายผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

 * ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมเนื่องจากทางวิทยากรจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน ให้ใช้งานง่าย  เน้นเฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องใช้งาน   

  ** ผู้เรียนควรนำ Notebook มาใช้ในการทำ Workshop และควรติดตั้งโปรแกรมล่วงหน้า เพื่อขออนุญาตติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมจากฝ่าย IT

วิทยากร  : 
 1. ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล , Ph.D.
Training Certified : Mini Data Science, ITM Mahidol University | Power BI Desktop For Business Analytics |   Practical Data Mining with RapidMiner Studio | Tableau  Data  Analysis

2. ดร.วชิระ ชนะบุตร ,Ph.D. 
Certified
: Data Scientist (TPQI) | Mini Data Science , ITM Mahidol University | RapidMiner Machine Learning Professional , Data Engineering Professional , Applications & Uses Cases Professional Certification

 

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่  1

09.00 – 10.30 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HR Data , HR Big Data , HR Analytics

o แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ HR Analytics , การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Descriptive & Predictive   

 

Workshop 1 การจัดทำ HR Data Profile เพื่อระบุ (Identify) แหล่งข้อมูล ข้อมูลและลักษณะข้อมูลที่มีอยู่ 

o  แนะนำการใช้งาน Ms.Power BI Desktop  (Free Version)  เบื้องต้น  

 10.45 – 12.00  การวิเคราะห์ข้อมูล HR เชิงพรรณนา (Descriptive)    

Workshop 2 : ฝึกใช้โปรแกรม เครื่องมือ Ms.Power BI Desktop เบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรและนำเสนอแบบ Visualization  

- การอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับทิศทางธุรกิจขององค์กร    

 

13.00 – 14.30 การวิเคราะห์ปัจจัยเหตุ(Key Influencer) และนำเสนอ Visualization ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 

            -  แนวคิด กระบวนการ และข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

Workshop 3: การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญเพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน

o   การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

14.45 – 16.30 การวิเคราะห์ปัจจัยเหตุ (Key Influencer) และนำเสนอ Visualization ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร     

            -  แนวคิด กระบวนการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร 

Workshop 4: การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

o   การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์ด้าน การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

 

วันที่ 2

09.00 – 10.30 การวิเคราะห์ปัจจัยเหตุ (Key Influencer) และนำเสนอ Visualization ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   

            -  แนวคิด กระบวนการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

Workshop 5: การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

o   การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์ด้านการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

10.45 – 12.00  การวิเคราะห์ปัจจัยเหตุ (Key Influencer) และนำเสนอ Visualization ข้อมูลความรักผูกพันองค์กรของพนักงาน  

-  แนวคิดและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความรักผูกพันองค์กรของพนักงาน

Workshop 6: การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน

o   การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์ด้าน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  

13.00 – 14.30  การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคลเชิงคาดการณ์ (Predictive HR Analytics)   

o  แนวทางและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์แบบ Data Mining , Machine Learning 

o  การใช้โปรแกรม RapidMiner Studio (Auto Model) เบื้องต้น (Education Edited Version)

Workshop 7: การแบ่งกลุ่มพนักงานด้วยเทคนิค Clustering เพื่อวางแผนด้านสวัสดิการยืดหยุ่น

14.45 – 16.30   การคาดการณ์เกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน

            -  แนวคิดและปัจจัย(ข้อมูล)สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการลาออกจากงานของบุคลากร

Workshop 8: การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์การผ่านทดลองงาน และการลาออกของพนักงาน

o   การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์เพื่อลดอัตราการออกจากงานของพนักงาน  

16.30 – 17.00  สรุปประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน  

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : Service@thaihrm.com โทร 082-326-4597