หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลงานด้วย KPI & PMS

 หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลงานด้วย KPI & PMS

 หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลงานด้วย KPIs & PMS     

  

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดสำคัญของการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จในการทำงาน  

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ในการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงหลักการสำคัญของเครื่องมือต่างๆ ในระบบ PMS และการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม    

 

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นจากที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ตรงมากว่า 10 ปี

เรียนแล้วเข้าใจหลักการสำคัญ สามารถผสมผสานการใช้เครื่องมือต่างๆ

ที่สามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1. การกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน (KPI) ให้มีความเชื่อมโยงขับเคลื่อน สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยใช้เครื่องมือ  Customer insight, Strategy Mapping  

2. การติดตามข้อมูลความก้าวหน้าของผลงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแนวโน้นมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยใช้ Google Sheet & Looker Studio เป็นเครื่งมือในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

3. ฝึกทักษะการโค้ชและสอนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในทีม  

4. การกำหนดตัวชี้วัดประเภทพฤติกรรม การทำแบบสังเกตุที่วัดประเมินได้ และติดตาม Feedback รอบทิศทาง 360 องศา  

5. การกำหนดน้ำหนักคะแนนตัวชี้วัดประเภทต่างๆ การกำหนดวิธีคิดคำนวณ การสรุปคะแนน จัดเกรด ที่สะท้อนผลงานจริงๆ ไม่ใช้รูปแบบการกำหนดโควต้า Force Ranking แต่ก็ยังสามารถควบคุมงบประมาณได้

6. การนำผลประเมินไปประกอบการปรับตำแหน่ง การปรับเงินเดือนที่เหมาะสมกับโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท


 วิทยากร : ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล,Ph.D.
                  Certified: OKR Professional   

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อคุณจารุวรรณ 094-5454-987  Email : Jaruwan@thaihrm.com