การสำรวจ วิเคราะห์ และวางแผนสร้างเสริมความรักผูกพันธ์องค์กร (Engagement Survey ,Analysis & Improvment Planning)

การสำรวจ วิเคราะห์ และวางแผนสร้างเสริมความรักผูกพันธ์องค์กร  (Engagement Survey ,Analysis & Improvment Planning)

เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น  ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์กร ใช้ในการตัดสินใจกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              

สนใจใช้บริการ ติดต่อ 

Email : service@thaihrm.com หรือ Line : @thaihrm