ที่ปรึกษาโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)

ที่ปรึกษาโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)

 

 Video แนวทางการทำโครงสร้างเงินเดือน https://youtu.be/uMM_Bboivco

(ตัวอย่าง) แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานตามขอบเขตงานที่เสนอ ประกอบด้วย

 

 1. การวิเคราะห์งาน ประเมินค่างานและจัดระดับงาน

1.1    ศึกษาข้อมูลองค์กร ที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ใบกำหนดหน้าที่งาน โครงสร้างเงินเดือน วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารค่าจ้าง รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์งาน

1.2    เก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยงานและตำแหน่งงาน ที่ปรึกษาประชุมกับพนักงานระดับบังคับบัญชา  เพื่ออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้าง ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานและตำแหน่งงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และนัดหมายสำหรับการสัมภาษณ์รายบุคคล รวมทั้งทำการสัมภาษณ์ตามเวลาที่นัดหมาย

1.3    วิเคราะห์งาน ประเมินค่างานและจัดระดับงาน ที่ปรึกษาวิเคราะห์งานจากข้อมูลการสัมภาษณ์ กำหนดปัจจัย/เกณฑ์สำหรับการกำหนดค่างาน ทำการประเมินค่างานและจัดระดับงานตำแหน่งงาน

1.4    นำเสนอผลการประเมินค่างานและจัดระดับงาน ที่ปรึกษานำเสนอผลการประเมินค่างานและการจัดระดับงานตำแหน่งงานของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอแนะการกำหนดระดับงานสำหรับพนักงานรายบุคคลที่มีค่างานแตกต่างจากระดับงานของตำแหน่ง

 

2. จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

2.1    จัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ที่ปรึกษาออกแบบโครงสร้างเงินเดือน โดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนต่ำสุดสูงสุดสำหรับแต่ละระดับงาน โดยใช้ข้อมูลจากผลการการสำรวจค่าจ้างที่จัดทำและเผยแพร่โดยสำนักงานวิชาชีพและจากคลังข้อมูลค่าจ้างของที่ปรึกษา โดยพิจารณาเปรียบเทียบตามตำแหน่งงานและหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารเงินเดือนที่เป็นธรรมภายในบริษัทและแข่งขันได้

2.2    การเตรียมการเข้าสู่ระบบใหม่ ที่ปรึกษาเสนอแนะแนวทางสำหรับการจัดการอัตราเงินเดือนพนักงานรายบุคคลให้เข้าสู่ระบบใหม่ รวมทั้งแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ นำเสนอบริษัทฯ

 

3. เสนอแนะวิธีการบริหารเงินเดือน

3.1    เสนอแนะวิธีการบริหารเงินเดือน ที่ปรึกษาจัดทำวิธีการบริหารเงินเดือน ประกอบด้วยการกำหนดเงินเดือนกรณีจ้างใหม่ วิธีการบริหารการปรับเงินเดือนประจำปี และการปรับเงินเดือนกรณีต่าง ๆ และถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารเงินเดือน

3.2    ให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามระบบ ที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารเงินเดือนของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามระบบที่ออกแบบไว้

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

·      ผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานตำแหน่งงานของบริษัทฯ

·      โครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมและแข่งขันได้

·    แนวทางจัดการเงินเดือนพนักงานรายบุคคลให้เข้าสู่ระบบใหม่ รวมทั้งแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

· ข้อเสนอแนะวิธีการบริหารเงินเดือน ประกอบด้วยการกำหนดเงินเดือนกรณีจ้างใหม่ วิธีการบริหารการปรับเงินเดือนประจำปี และการปรับเงินเดือนกรณีต่าง ๆ

·      ให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามระบบที่ออกแบบไว้

 

 Video แนวทางการทำโครงสร้างเงินเดือน https://youtu.be/uMM_Bboivco

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อ Email : service@thaihrm.com  หรือ โทร  082-326-4597   (อ.ปิยะวัฒน์)