เราเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่พร้อมจะช่วยท่านแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ คือ

1) ที่ปรึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน OKRs KPI เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่ความสำเร็จ
2) ที่ปรึกษาระบบการจ่ายค่าตอบแทน Salary Structure ที่เหมาะสมกับการแข่งขันในตลาดแรงงาน
3) ที่ปรึกษาระบบการวางแผนพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในสายงาน Career Path & IDP
4) การสำรวจความพึงพอใจและ Engagement
5) การโค้ช เพื่อพัฒนาบุคลากร หรือผู้บริหาร ด้วย Lego Serious Play


รวมถึงบริการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ทันสมัยเหมาะกับ HR และบุคลากรในยุคดิจิตอล

1) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ด้วย Lego Serious Play Method
2) การวิเคราะห์ข้อมูล HR เชิงลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
3) การประเมินผลงานด้วย OKRs / KPI อย่างเป็นระบบตามแนวทาง PMS
4) การพัฒนามืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล (HR Professional) ตามสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

การจัดทำ PDPA Implementation ตามกฏหมายไทยและมาตรฐานสากล ( เรียนสดผ่าน ZOOM 2 วัน )

การจัดทำ PDPA  Implementation ตามกฏหมายไทยและมาตรฐานสากล ( เรียนสดผ่าน ZOOM 2 วัน )

ภาพรวมหลักสูตร : มองเห็นผังพิมพ์เขียว ภาพความเขื่อมโยงของระบบ PIMS-Privacy Information Management System ทั้งหมด เข้าใจที่มาที่ไป หลักการสำคัญของแต่ละขั้นตอน - ฝึกปฏิบัติ Workshop ด้วยตัวอย่างไฟล์เอกสารที่เตรียมไว้ให้อย่างครบถ้วน ไม่สับสน ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและกฏหมายไทย - เนื้อหาครอบคลุมทั้งด้าน Data Privacy และ Data Security 1.รายละเอียดหลักสูตร https://drive.google.com/.../1udcqR2gi2oc9HGTxwQH.../view...

ดูรายละเอียด »

ประกาศนียบัตร Performance Management System (PMS) Practitioner : KPI ทำอย่างไรให้ WORK

ประกาศนียบัตร  Performance Management System (PMS) Practitioner  :  KPI  ทำอย่างไรให้ WORK

การจัดการผลการปฏิบัติงาน ( Performance Management system - PMS ) เป็นระบบการจัดการที่มุ่งเน้นในการแปลงยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่การปฏิบัติ โดยการแปลงยุทธศาสตร์มาเป็นตัวชี้วัดระดับต่างๆ มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน และการให้รางวัลตอบแทนอย่างเหมาะสม การใช้ระบบ PMS ดังกล่าวอย่างเข้าใจและผสมผสานไปกับเครื่องมืออื่นๆ ที่ทันสมัย จึงเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรในยุคปัจจุบันในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะทำให้บุคลากรได้ร่วมกันผลักดันผลงานให้บรรลุถึงเป้าหมายร่วมกันทั้งเป้าหมายข

ดูรายละเอียด »

HR Analytics ย่อยง่ายสำหรับคน HR (สอนสดผ่าน ZOOM 2 วัน)

HR Analytics ย่อยง่ายสำหรับคน HR (สอนสดผ่าน ZOOM 2 วัน)

ข้อมูลถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวัฒนาการไปในระดับสูงเช่นปัจจุบัน การเกิดขึ้นของข้อมูลมีขึ้นตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลอ่านค่าก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในสาขาวิชาชีพต่างๆ จึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ รวมถึงวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคล (HR) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการตั้งเป้าหมาย KPI ที่สอดคล้องสนับสนุนทีมงานและองค์กร สำหรับหัวหน้างาน (In-House)

เทคนิคการตั้งเป้าหมาย KPI ที่สอดคล้องสนับสนุนทีมงานและองค์กร สำหรับหัวหน้างาน (In-House)

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงาน เพราะหากองค์กรของเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การดำเนินการต่างๆ ก็จะไร้ทิศทาง สับสน จนอาจเกิดความขัดแย้ง และเกิดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กรและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอด ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายดังกล่าว ควรมีขั้นตอนในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีความสัมพันธ์ในรูปแบบกระบวนการ PDCA

ดูรายละเอียด »

รายชื่อลูกค้าที่เคยใช้บริการ (Site Reference)

รายชื่อลูกค้าที่เคยใช้บริการ (Site Reference)

โครงการต่างๆ ที่ Thai HRM Business Co.,Ltd ได้เข้าไปให้บริการในหน่วยงาน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 2. ทีมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย 3. ทีมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และปรับปรุงตัวชี้วัดผลงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย 4. โครงการปรับปรุงระบบบริหารโครงสร้างเงินเดือนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5. ทีมโครงการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานประกันสังคม

การสำรวจ Engagement Survey

การสำรวจ Engagement Survey

สิ่งสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นจะต้องใช้เพื่อการกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือข้อมูลความคิดเห็นจากพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าภายในองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากหลายครั้งที่องค์กรได้ทำการกำหนดนโยบายหรือตัดสินใจลงทุนเรื่องต่างๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือใช้ความรู้สึกตัดสิน หรือคาดเดาเอาเอง ทำให้การลงทุนขององค์กรไม่ส่งผลต่อพนักงาน หรือไม่ตรงกับความต้องการของพนักงาน ในขณะเดียวกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะมีอยู่ในองค์กรก็ไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของพนักงานเป็นประจำจึงเป็นเครื่อ

ที่ปรึกษา KPI&OKRs และระบบการจัดการผลงานสมัยใหม่ (PMS)

ที่ปรึกษา KPI&OKRs และระบบการจัดการผลงานสมัยใหม่ (PMS)

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management system ) ให้คำแนะนำการกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงานและบุคลากร การเก็บบันทึกคะแนนความก้าวหน้า การติดตามแนะนำ การโค้ช และการนำผลคะแนนที่ได้ไปให้รางวัลที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและระบบบริหารค่าตอบแทน

ที่ปรึกษาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและระบบบริหารค่าตอบแทน

สร้างความผูกพันต่อองค์การและจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์งาน ประเมินค่างานและจัดระดับงาน (Job Analysis, Evaluation) และการออกแบบระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน