Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
นโยบายของบริษัทท่านภายหลังจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ
ไม่รับพนักงานใหม่
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
เพิ่มราคาสินค้าและบริการ
เลิกจ้างพนักงาน
In_house
หลักสูตรการสร้างทีมด้วย WalkRally
ฺ Brochure หลักสูตร In-House
หลักสูตรด้านการผลิต ระบบคุณภาพ Safety
หลักสูตรบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรด้านการขาย การตลาด
หลักสูตรด้านการบริการองค์กร
หลักสูตรด้านบัญชี การเงิน
บทความ HR & Management
พนักงานลาออกบ่อยทำไงดี
ความสำคัญของการวัดในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มาของ KPI เพื่อการประเมินผลงาน
จุดเริ่มต้นของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (1)
จุดเริ่มต้นของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (จบ)
Competency Based HRM กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
มายกเลิกระบบการประเมินผลงานกันเถอะ
การวิเคราะห์ KPI จากกระบวนการทำงานภายในองค์กร
การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
สาเหตุของปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คำตอบสุดท้ายไม่ใช่แค่เรื่อง Competency
รูปแบบการทุจริตในการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากสมการทุนมนุษย์สู่กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล
HR กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของนักบริหารในฐานะครูและโค้ช
สิ่งที่ผู้นำถูกพัฒนาในโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ
ความชัดเจนในการนิยาม HR กับผลกระทบต่อโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนกลยุทธ์

การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทให้น่าสนใจ

ปิยวัฒน์  แก้วกัณฑรัตน์
Piyawat@thaihrm.com

บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรโดยทั่วไปใช้ในการติดประกาศข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ แต่โดยทั่วไปบอร์ดประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมักจะไม่เป็นที่สนใจของพนักงาน ทำให้การกระจายข่าวสารไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ ซึ่งหลายครั้งเรามักจะโทษว่าพนักงานไม่สนใจอ่านบอร์ด แต่ต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวน่าจะมาจากฝ่ายที่รับผิดชอบคือ HR นั่นเอง ที่จะต้องหาวิธีการทำให้พนักงานสนใจบอร์ดที่ตนดูแล ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่ามีเทคนิคง่ายๆ ที่จะทำให้บอร์ดของบริษัทเป็นที่สนใจของพนักงาน ดังนี้


1. กำหนดหัวเรื่องที่จะติดประกาศ ว่าบอร์ดของเราจะมีเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการแบ่งเป็นเรื่องต่างๆ เช่น ประกาศบริษัท , กิจกรรมภายในบริษัท , อุบัติเหตุจากการทำงาน , แนะนำพนักงานใหม่ , ผลประกวดกิจกรรม 5ส เป็นต้น ทั้งนี้หัวเรื่องต่างๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร

2. การแบ่งพื้นที่บนบอร์ด ควรจัดแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนว่ามุมไหนเป็นเรื่องอะไร ไม่ควรติดเอกสารปนเปกันไปซึ่งจะทำให้รกสายตาและสับสน ทั้งนี้การแบ่งพื้นที่บอร์ดดังกล่าวอาจทำเส้นแบ่งและมีป้ายเล็กๆ ปิดไว้ให้ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ปิดประกาศเรื่องอะไร

3. สถานที่ติดตั้งบอร์ด ควรจะเป็นจุดที่พนักงานเดินผ่านสัญจรไปมาเป็นประจำ เช่นทางเดินไปโรงอาหาร บริเวณที่ติตถตั้งเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน บริเวณหน้าห้องพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้จำนวนบอร์ดก็ควรมีให้เหมาะสมกับจำนวนพนักงานและสภาพพื้นที่ภายในแต่ละบริษัท

4. เอกสารที่ติดประกาศ ไม่ควรเน้นเฉพาะเอกสารที่เป็นตัวหนังสือ เพราะจะทำให้ไม่น่าสนใจ ถ้าเป็นไปได้ควรมีการติดภาพประกอบ เพื่อให้เรื่องราวที่จะสื่อมีสีสรรที่น่าสนใจ

5. กำหนดเวลาการติดเอกสารแต่ละประเภทให้ชัดเจน ควรมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ควรกำหนดว่าเอกสารประเภทใด จะติดนานเท่าไร และมีการทำบัญชีควบคุมเพื่อปรับเปลี่ยนเอกสารตามที่กำหนด
6. ทำให้มีการสื่อสาร 2 ทางกับพนักงาน เช่นอาจมีการให้ร่วมสนุกโดยการตอบคำถามชิงรางวัลและมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนบอร์ดเป็นประจำทุกเดือน ก็จะทำให้พนักงานติดตามบอร์ดเป็นประจำ

7. ภาษาของเอกสารที่ปิดประกาศควรเป็นภาษาของผู้อ่าน ไม่ควรนำเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศหรือเอกสารที่เขียนโดยภาษากฎหมาย หรือภาษาที่เป็นทางการมาปิดประกาศ เพราะอาจทำให้พนักงานไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด
เทคนิคในการจัดบอร์ดง่ายๆ อย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทเป็นแหล่งกระจายข่าวสารที่ได้ประโยชน์ตามที่มุ่งหวังอย่างแท้จริง

 
ที่ปรึกษา HRM
ประเมิน Competency
ระเบียบข้อบังคับ กฏหมายแรงงาน
จัดทำโครงสร้างเงินเดือน
สำรวจทัศนคติพนักงาน
พัฒนาระบบ ISO & เพิ่มผลผลิต
KPI & การประเมินผลงาน
HR in Action
เทคนิคการประกาศรับสมัครงาน
พนักงานลาออกบ่อยจะทำอย่างไร
เทคนิคการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
แนวทางการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
แนวโน้ม HR outsourcing กับอนาคตของนักบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา
การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?
งาน Payroll คืออะไร
แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์
เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม
ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม
ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน
ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

web hit counter
Provided by hit counter website.
 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.thaihrm.com