Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
นโยบายของบริษัทท่านภายหลังจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ
ไม่รับพนักงานใหม่
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
เพิ่มราคาสินค้าและบริการ
เลิกจ้างพนักงาน
In_house
หลักสูตรการสร้างทีมด้วย WalkRally
ฺ Brochure หลักสูตร In-House
หลักสูตรด้านการผลิต ระบบคุณภาพ Safety
หลักสูตรบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรด้านการขาย การตลาด
หลักสูตรด้านการบริการองค์กร
หลักสูตรด้านบัญชี การเงิน
บทความ HR & Management
พนักงานลาออกบ่อยทำไงดี
ความสำคัญของการวัดในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มาของ KPI เพื่อการประเมินผลงาน
จุดเริ่มต้นของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (1)
จุดเริ่มต้นของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (จบ)
Competency Based HRM กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
มายกเลิกระบบการประเมินผลงานกันเถอะ
การวิเคราะห์ KPI จากกระบวนการทำงานภายในองค์กร
การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
สาเหตุของปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คำตอบสุดท้ายไม่ใช่แค่เรื่อง Competency
รูปแบบการทุจริตในการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากสมการทุนมนุษย์สู่กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล
HR กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของนักบริหารในฐานะครูและโค้ช
สิ่งที่ผู้นำถูกพัฒนาในโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ
ความชัดเจนในการนิยาม HR กับผลกระทบต่อโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนกลยุทธ์
ความตั้งใจของเรา (Our mission)

 ThaiHRM.com ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของนักวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์ตรงในการทำงานผสมผสานกับความรู้ที่ลึกซึ้งในเชิงวิชาการ จึงทำให้สิ่งที่เราคิด  เราทำ อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง
 
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สนับสนุนองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีระบบงานทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูด รักษาและจูงใจให้บุคลากรในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข เต็มประสิทธิภาพ ได้ผลงานและองค์กรโดยภาพรวมประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง 
 
เราจะเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับแนวหน้าของประเทศไทย
 
ดร.ปิยวัฒน์  แก้วกัณฑรัตน์
กรรมการผู้จัดการ 
Piyawat@thaihrm.com
 
www.Facebook.com/thaihrm
 

หลักสูตรฝึกอบรม / บทความ / บริการที่ปรึกษา
  
  
   
เปิดรับสมัคร อบรม หลักสูตร KPI รุ่น 2
- เราจะวัด "ผลงาน" ได้จากอะไรในการทำงาน - PI และ KPI ต่างกันอย่างไร - ทำไมมี KPI ใช้แล้ว จึงเกิดความขัดแย้งภายในองค์กร - ทำไมใช้ KPI แล้ว งานมากขึ้น เป็นภาระมากขึ้น - ทำไมทุกคนได้คะแนน KPI สูงมาก แต่บริษัทมีผลประกอบการไม่ดี - KPI ของแต่ละตำแหน่ง ยาก-ง่าย ต่างกัน ยุติธรรมหรือไม่ - จะเชื่อมโยง KPI ขององค์กร กับ KPI ของพนักงานแต่ละคนในองค์กรอย่างไร - เป้าหมายของแต่ละ KPI คิดจากอะไร จะคำนวณคะแนนอย่างไรให้เหมาะสมกับ KPIแต่ละตัว - การเก็บข้อมูล KPI ควรกำหนดความถี่อย่างไร ใครควรเป็นผู้เก็บข้อมูล - ใช้ KPI แล้ว จะตัดเกรดอย่างไร จะกำหนดโควต้าเกรดอย่างไร - จะควบคุมงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนอย่างไร ไม่ให้บานปลาย - จะคำนวณปรับเงินเดือนอย่างไร ให้สอดคล้องกับคะแนน KPI - พนักงานไม่ให้ความร่วมมือทำ KPI จะทำอย่างไร
  
  
   
รับสมัครอบรม หลักสูตร : เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อคุมต้นทุนแรงงาน หลังนโยบายค่าจ้าง 300 บาท
วันที่ 24 เม.ย. 56 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ท ดอนเมือง การคำนวณอัตรากำลังที่เหมาะสม ตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติการคำนวณกำลังคนสายงานการผลิต และงานสำนักงานเพื่อไปปรับใช้จริงกับกิจการ และสามารถตอบปัญหาเหล่านี้ได้ -สอบทานกระบวนการทำงานปัจจุบันและการใช้กำลังคนเหมาะสมได้สัดส่วนกับปริมาณงานแล้วหรือยัง -เมื่อคำนวณแล้วพบว่ามีคนเกินจากปริมาณงานในหน่วยงานจะจัดการอย่างไรดีโดยไม่เอาคนออก -ตอบข้อซักถามหน่วยงานต้นสังกัดที่ขออัตรากำลังได้อย่างชัดเจนว่าทำไมต้องใช้คนเท่านั้นเท่านี้ - เมื่อบริษัทคู่ค้าเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าจะคำนวณกำลังคนได้ทันท่วงที
  
  
   
เหตุผลที่องค์กรต้องมีโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
หากผู้บริหารเข้าใจว่าโครงสร้างเงินเดือนคืออะไร และจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร ก็จะเป็นคำตอบที่เพียงพอสำหรับคำถามที่ว่าเหตุใดองค์กรจึงต้องลงทุนเพื่อสร้างหรือพัฒนาระบบโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ชัดเจนและแข่งขันได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูด รักษา และจูงใจทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และได้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
  
  
   
ปัญหาและข้อสงสัยในการประเมินผลงานด้วยระบบ KPI
การใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้กลายเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย แต่จากประสบการณ์ของการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในเรื่องดังกล่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่ามีข้อสงสัยและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ KPI ที่มักจะได้รับคำถามมาจากผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ อยู่เสมอ  ผู้เขียนจึงขอรวบรวมและแบ่งปันแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรในช่วงปลายปีที่อาจจะต้องการปรับจูนระบบ KPI ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ดังนี้
  
  
   
ที่ปรึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดผลงาน( KPI) และระบบประเมินผลงานสมัยใหม่
การออกแบบ KPI ที่ผิดพลาด หรือลอกเลียนของคนอื่น จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่นความเครียด การทะเลาะขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงาน เพราะฉะนั้นการที่มี KPI อย่างเดียวโดยไม่เข้าใจที่มาที่ไป จึงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายและทำให้ KPI กลายเป็นปัญหามากกว่าสิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหา
  
  
   
ที่ปรึกษาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
ในระยะยาว หากไม่มีโครงสร้างเงินเดือน จะทำให้เงินเดือนของบุคลากรจะเลื่อนไหลขึ้นไปเรื่อยๆ เนื่องจากมีการประเมินผลและปรับขึ้นเงินเดือนทุกปีโดยไม่มีเพดานกำกับ ซึ่งสุดท้ายเงินเดือนที่องค์กรจ่ายอาจสูงมากเมื่อเทียบกับงานลักษณะเดียวกันที่คู่แข่งจ่ายให้
  
  
   
ที่ปรึกษาการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของพนักงาน
SAY - STAY - STRIVE เป็น keyword สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความรักผูกพันธ์องค์กร หรือ Engagement หรือไม่ ซึ่งการที่จะทราบได้ องค์กรจะต้องทำการสอบถามในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ของระบบการบริหาร เพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้พนักงาน ENGAGE ต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อผลสำเร็จร่วมกัน
  
  
   
ที่ปรึกษาการวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ ( Competency )
สมรรถนะ หรือ Competency ได้กลายมาเป็นประเด็นที่นักบริหารให้ความสนใจ เนื่องจากพบว่าถึงแม้คนจะมีความรู้ แต่ไม่มี "สมรรถนะ" ก็จะไม่สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นการรู้ว่า"สมรรถนะ" อย่างไรที่จะทำให้งานสำเร็จ จึงเป็นคำถามที่สำคัญขององค์กรยุคปัจจุบัน
 
Update กิจกรรม ความเคลื่อนไหว
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปรับปรุงระบบค่าตอบแทน
ดร.อุทัย สวนกูล และ ดร.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ เข้าร่วมประชุมกับ ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและตัวแทนสถาบันเครือข่าย เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารค่าตอบแทน ณ ห้องประชุมสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ThaiHRM ร่วมทีมวิจัยพัฒนาระบบ HR สปส.
ดร.อุทัย สวนกูล และ ดร.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ ที่ปรึกษาประจำ THAIHRM ร่วมนำเสนอผลการศึกษาในฐานะส่วนหนึ่งของทีมวิจัย ต่อผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ณ ห้องสัมมนา โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554
บ.อาเรสตี้ แม่พิมพ์ไทย จก. พัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน
เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท อาเรสตี้ แม่พิมพ์ไทย จำกัด ให้จัดให้มีการสัมมนาทีมผู้บริหาร  เพื่อเริ่มต้นโครงการพัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทนและการจัดการผลงาน  โดยทีมที่ปรึกษาจากบริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด นำทีมโดย ดร.อุทัย สวนกูล กรรมการและที่ปรึกษาอาวุโส  ณ ห้องประชุมของบริษัท นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
บ.บอร์เนียว สัมมนาเปิดโครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 54 ที่ผ่านมา บริษัทบอร์เนียว เทคนิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง Business process review & JD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ปรึกษาพัฒนาระบบค่าตอบแทน โดยทีมงานที่ปรึกษาของ ThaiHRM นำโดย ดร.ปิยวัฒน์  แก้วกัณฑรัตน์  ณ ห้องประชุมของบริษัท ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.
ThaiHRM จัดอบรม Strategic HRM in Action สำหรับบุคคลทั่วไป
เมื่อเดือนมีนาคม 54 ที่ผ่านมา ThaiHRM ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไป ในหลักสูตร Strategic HRM in Action รุ่นที่ 1  ใน 4 หัวข้อสำคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร  คือ การบริหารค่าตอบแทน การประเมินและจัดการผลการปฏิบัติการ การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการวางแผนทดแทนตำแหน่งและบริหารคนเก่ง  นำสัมมนาโดย ดร.อุทัย สวนกูล และ ดร.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์   กรรมการและที่ปรึกษาประจำบริษัท ณ ห้องประชุมอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 10
อสมท. จัดอบรมเทคนิคการ Exit interview
เมื่อวันที่  26 พ.ย. 53 ที่ผ่านมา บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการ Exit interview และการแก้ไขปัญหาการลาออก สำหรับพนักงานและผู้บริหาร สำนักทรัพยากรบุคคล  บรรยายโดย ดร.อุทัย สวนกูล และ ดร.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์  ทีมที่ปรึกษาบริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด
JewelAgent จัดทำโครงสร้างเงินเดือน
บริษัท JewelAgent  ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงาน ระหว่างเดือน ต.ค.- พ.ย. 53  ให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบโดย อ.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ และทีมที่ปรึกษา บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด
Calsonic Kansai (Thailand) ปรับปรุงระบบค่าจ้างและพัฒนาสายอาชีพ
บริษัทคาลโซนิค คันไซ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ จ.ชลบุรี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบบริหารค่าตอบแทนและการพัฒนาสายอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมขวัญกำลังใจของพนักงาน  กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค.53   ดำเนินการให้คำปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาของบริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส  จำกัด
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการเสวนาวิชาการ ปัญหาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการเสวนาวิชาการ ปัญหาการจัดการธุรกิจ  ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 โดย  ได้รับเกียรติจาก อ.ปิยะวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บ.ไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด คุณพงษ์ศักดิ์ ผลอนันต์ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท สยามสปอร์ต ชินดิเคท จำกัด (มหาชน)  และ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี  ร่วมเป็นวิทยากร
ท่าเรือแหลมฉบัง จัดอบรมการสร้าง Team Work
เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 53 ที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างสายสัมพันธ์เพื่อการทำงานเป็นทีม  สำหรับผู้บริหารและบุคลากร ณ ห้องสัมมนา Pavillion Resort จ.กาญจนบุรี  นำสัมมนาโดย อ.ปิยวัฒน์  แก้วกัณฑรัตน์ และทีม

บริษัท Misumi จัดอบรมเทคนิคการใช้โทรศัพท์และการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ
บริษัทมิซูมิ จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการใช้โทรศัพท์และการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ  เมื่อวันที่  26 มิ.ย. 53 บรรยายโดย อ.ไววิทย์  แสงอลังการ  ณ ห้องประชุมของบริษัท จ.ระยอง 

คณะสัตวแพทย์ มหิดล จัดทำ KPI
ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย. 53  THAIHRM ได้เข้าไปให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) และระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรและผู้บริหาร ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา นำทีมโดย อ.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์

บ.วายเอชเอส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน
เมื่อวันที่ 17 -20 กุมภาพันธ์ 53 ที่ผ่านมา บริษัทวายเอชเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีโครงการวิเคราะห์และประเมินค่างาน  โดยมี อ.ปิยวัฒน์และทีม เป็นที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมกับทีมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมของบริษัท  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง
ในระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. 52 ที่ผ่านมา อ.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ และทีมงานได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารค่าจ้าง ให้กับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและโครงสร้างเงินเดือนได้ผ่านการอนุมัติจากบอร์ด สวรส. ตามแผนงานที่ผู้บริหารกำหนด

บ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน (TARCO) ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
เมื่อวันที่ 16 และ 20 พ.ย.52 ที่ผ่านมา บริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องระเบียบข้อบังคับในการทำงานและกฏหมายแรงงานสำหรับพนักงาน ตามโครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของบริษัท บรรยายโดย อ.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์และ อ.บุญเริญ ชัยเพ็ชร ณ ห้องประชุมของบริษัท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 
หลักสูตรออกแบบเฉพาะองค์กร (In-House)
การเสริมสร้างความเป็นทีมด้วยกิจกรรม Walk Rally
หลักสูตรด้านบัญชีการเงินสมัยใหม่
หลักสูตรการบริหารการผลิต ระบบคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิต
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับนักบริหารและหัวหน้างาน
หลักสูตรด้านการขาย การตลาดและการบริการ
หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์และบริหารองค์กร
 
ประมวลกิจกรรมต่างๆ ของเรา
Sony Technology อบรมพัฒนาภาวะผู้นำ
 
ที่ปรึกษา HRM
ประเมิน Competency
ระเบียบข้อบังคับ กฏหมายแรงงาน
จัดทำโครงสร้างเงินเดือน
สำรวจทัศนคติพนักงาน
พัฒนาระบบ ISO & เพิ่มผลผลิต
KPI & การประเมินผลงาน
HR in Action
เทคนิคการประกาศรับสมัครงาน
พนักงานลาออกบ่อยจะทำอย่างไร
เทคนิคการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
แนวทางการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
แนวโน้ม HR outsourcing กับอนาคตของนักบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา
การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?
งาน Payroll คืออะไร
แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์
เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม
ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม
ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน
ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

web hit counter
Provided by hit counter website.
 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.thaihrm.com