บริการที่ปรึกษาระบบทรัพยากรบุคคล (HR System Consultant)

KPI & การประเมินผลงาน

KPI & การประเมินผลงาน

หัวใจสำคัญประการหนึ่งในระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน ( Performance management system ) ก็คือการกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ถูกต้องและเหมาะสม

สำรวจทัศนคติพนักงาน

สำรวจทัศนคติพนักงาน

ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์กร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในระดับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนที่สามารถรักษาและดึงดูดบุคลากรที่มี ความสามารถขององค์กรได้

การวิเคราะห์สมรรถนะและวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Competency & Career Development Planning)

การวิเคราะห์สมรรถนะและวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Competency & Career Development Planning)

สมรรถนะ(Competency) ของทรัพยากรบุคคลในองค์การเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง