สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 
Piyawat@thaihrm.com

            ในช่วงที่แล้ว เราได้คุยกันเกี่ยวกับสิ่งมีค่าที่ดำรงอยู่ภายในตัวมนุษย์ หรือเรียกว่าทรัพยากร(ของ)มนุษย์  ที่เราแต่ละคนจะมีทรัพยากรดังกล่าวมากน้อยแตกต่างกันออกไป  ใครที่มีอะไรมากกว่าเราก็จะเรียกว่ามีทุนมากกว่า  ซึ่งก็จะทำให้ได้เปรียบเพื่อนๆ ในเรื่องดังกล่าว เช่น บางคนอาจจะแข็งแรงกว่าคนอื่น บางคนอาจจะฉลาดกว่าคนอื่น  หรือบางคนอาจจะมีรูปร่างหน้าตาดีกว่าคนอื่น  ซึ่งบางครั้งเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่า ทุนมนุษย์ นั่นเอง

            ทุน(ของ)มนุษย์ ของแต่ละคน จะเป็นสิ่งที่ถูกตีมูลค่าแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกันในฝั่งของเจ้าของทุนก็มีสิทธิที่จะเลือกลงทุนของตนเองกับองค์กรไหนก็ได้ ดังนั้นองค์กรที่ต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีๆ ก็จะต้องมีกุศโลบายในการดึงดูดเจ้าของทุนมนุษย์ ให้นำทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่มาลงทุนร่วมกันให้ได้นานที่สุด

            วกกลับมาคุยกันต่อเรื่องของทรัพยากร(ของ)มนุษย์  ที่สามารถผูกเป็นสมการบริหารคน ซึ่งหากผู้บริหารเข้าใจและมีสมการดังกล่าวอยู่ในใจเสมอ ก็จะช่วยให้การตัดสินใจเรื่องคนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น   ลองมาพิจารณาสมการนี้กันอีกครั้ง

[ สมการบริหารคน :  (แรงกาย + ความรู้ + ทักษะ + ทัศนคติ + เวลา) x ความพยายาม  ผลสำเร็จ ]

            สมการนี้สามารถอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรได้อย่างหลากหลายเช่น

1.      ตัวแปรต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของสมการทุกตัว  มีค่าเหมือนกัน  ดังนั้นเราจะต้องดูแลบุคลากรของเราในทุกเรื่อง เพราะหากเรามีคนเก่งและชำนาญ ทำงานคล่องแคล่ว  แต่สุขภาพอ่อนแอ  ก็ไม่สามารถทำงานได้  หรือสุขภาพแข็งแรงดี  แต่ทัศนคติไม่ดี ก็ทำให้เกิดปัญหา  หรือแม้กระทั่งเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง เก่ง ชำนาญ และทัศนคติดีมาก แต่มีปัญหาเรื่องเวลาที่ไม่สามารถทุ่มเทให้กับองค์กรได้  สุดท้ายผลลัพธ์ของสมการก็จะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ

2.      ในสมการ เราจะสังเกตเห็นตัวคูณ  ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญมาก เพราะในทางคณิตศาสตร์ หากเราคูณจำนวนใดๆ ด้วยศูนย์ ผลลัพธ์จะได้เท่ากับศูนย์เสมอ ดังนั้นจะพบว่า ต่อให้ลูกน้องของเรามี   แรงกาย + ความรู้ + ทักษะ + ทัศนคติ + เวลา  เต็มเปี่ยม  แต่มีความพยายามเท่ากับศูนย์ สุดท้ายผลสำเร็จก็จะไม่ปรากฏออกมา นั่นเอง  คำถามคือ อะไรส่งผลต่อความพยายามของบุคคล  ซึ่งเมื่อเราทราบถึงปัจจัยดังกล่าวแล้ว เราจะได้เข้าไปควบคุมมันไว้  เพื่อให้มันส่งผลต่อความพยายามนั่นเอง

3.      ในทางทฤษฏีการจัดการ มีนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อ Frederick Herzberg ได้วิจัยพบว่า สิ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของความพยายาม หรือเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับงาน ประกอบไปด้วย  ความท้าทายน่าสนใจในงานที่ได้รับมอบหมาย  โอกาศความก้าวหน้าในอาชีพ  การได้รับความยอมรับ และการที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนด  อย่างไรก็ตาม เมื่อเราทราบถึงสิ่งจูงใจให้บุคคลเกิดความพยายามแล้ว  ยังมีปัจจัยอีกค้านหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ได้ในฐานะปัจจัยพื้นฐาน  และเป็นสิ่งที่  Frederick Herzberg ได้กล่าวไว้เช่นกัน  ปัจจัยเหล่านี้คือ ค่าจ้างเงินเดือน  ระเบียบนโยบายต่างๆ  เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน  สภาพแวดล้อมในการทำงาน  และสถานะทางสังคม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสังเกตเห็นได้ว่า เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสามารถกำหนด สร้าง ออกแบบและควบคุมมันได้  ดังนั้นเมื่อเราควบคุมสิ่งที่ส่งผลต่อความพยายามได้แล้ว  เราก็จะสามารถควบคุมผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นตามมาได้     

4.      จากความหมายดังกล่าวของสมการ  จะทำให้เราสามารถเลือกกุศโลบายต่างๆ  ที่จะจัดการกับลักษณะเฉพาะต่างๆ ของคนแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง เช่นหากใครไม่มีความรู้ หรือความชำนาญ เราก็จะสอนงานหรือให้ไปฝึกอบรมหาความรู้   หากใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เราก็จะจัดสภาพแวดล้อมการทำงานและลักษณะงานให้เหมาะสม   แต่หากใครไม่มีความพยายาม ขาดแรงจูงใจในการทำงาน แล้วเราเลือกที่จะส่งไปฝึกอบรม ก็แสดงว่าเราจ่ายยาผิด  สุดท้ายปัญหาหรือโรคก็จะไม่หายและจะสูญเปล่าทั้งเวลาและเงินทอง  เป็นต้น

โดยสรุปจากสมการบริหารคน เราจะพบว่า วัตถุประสงค์สุดท้ายของการบริหารคนก็คือผลสำเร็จ ซึ่งจะต้องเป็นผลสำเร็จร่วมกันทั้งเจ้าของทุนมนุษย์และองค์กร  และผลสำเร็จดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง แต่จะต้องผ่านกระบวนการจัดการตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสมการ  และนี่คือหน้าที่ๆ สำคัญที่สุดของนักบริหาร ในฐานะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ตัวจริงในองค์กร 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้

บริหารคน บริหารอะไร ?

บริหารคน บริหารอะไร ?

ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน

ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน

ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม

ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม

เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม

เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม

แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์

แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์

งาน Payroll คืออะไร

งาน Payroll คืออะไร

การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?

การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?

การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา

การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา