KPI
Some of Site Reference ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

สำรวจทัศนคติพนักงาน

หลักการและเหตุผล

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารจำเป็นจะต้องใช้เพื่อการกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องก็คือข้อมูลความคิดเห็นจากพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าภายในองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากหลายครั้งที่องค์กรได้ทำการกำหนดนโยบายหรือตัดสินใจลงทุนเรื่องต่างๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือใช้ความรู้สึกตัดสิน หรือคาดเดาเอาเอง ทำให้การลงทุนขององค์กรไม่ส่งผลต่อพนักงาน หรือไม่ตรงกับความต้องการของพนักงาน ในขณะเดียวกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะมีอยู่ในองค์กรก็ไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของพนักงานเป็นประจำจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์กร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในระดับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลจากพนักงานสู่ผู้บริหารองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกตำแหน่ง ยกเว้นผู้บริหารระดับสูงสุดและระดับตำแหน่งรองลงมาหนึ่งระดับ

วิธีการดำเนินงาน

1. พัฒนาแบบสำรวจและหารือร่วมกับผู้บริหารเพื่อเห็นชอบ

เป็นขั้นตอนการกำหนดคำถามในแต่ละด้านให้ครอบคลุมประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ ทั้งนี้แบบสอบถามจะถูกนำเสนอผู้บริหารก่อนนำออกใช้จริง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการกระทบต่อความรู้สึกที่อาจเป็นลักษณะเฉพาะภายในองค์กร

2. ส่งแบบสอบถามสู่กลุ่มเป้าหมายและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ซึ่งอาจทำโดย

- การแจกแบบสอบถามจะส่งผ่านไปยังหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับเอกสารขอความร่วมมือจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้จะให้เวลาพนักงานกรอกข้อมูลและรวบรวมส่งคืนที่หัวหน้างาน เพื่อส่งต่อให้ทีมที่ปรึกษา

- หรือเชิญพนักงานเข้าร่วมประชุม โดยทยอยกันมาเป็นกลุ่มเล็กๆ และให้กรอกข้อมูลในห้องประชุม ตามวันเวลาที่กำหนด

3. ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม

ที่ปรึกษาจะนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาไปทำการสรุปผลข้อมูล โดยใช้วิธีการทางสถิติที่กำหนด และจัดทำเป็นรายงานเบื้องต้นนำเสนอต่อผู้บริหาร

4. สัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ในบางประเด็นที่ผลการสำรวจอาจจะต่ำมากหรือสูงมากในกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มและผู้บริหารสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม ทีมที่ปรึกษาจะทำการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มพนักงานที่สนใจ เพื่อจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน การสัมภาษณ์จะใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มโดยใช้ห้องประชุมเฉพาะ

5. นำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร

เมื่อการทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมที่ปรึกษาจะทำการนำเสนอผลสรุปจากการศึกษาต่อคณะผู้บริหารขององค์กร ตามวันเวลาที่เหมาะสม

แผนการดำเนินโครงการ ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อ.ปิยวัฒน์
โทร 086 480 9346 หรือ   Email : Service@thaihrm.com