HR system Model
Some of Site Reference ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

Workshop ฉบับจับมือทำ : เทคนิคการทำระบบ KPI ให้ Work รุ่นที่ 11 (19-20 ก.ค.61)

 

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพด้วย KPI & PMS

 KPI (Key Performance Indicator) & PMS (Performance Management System)

ความสำคัญ

          การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมากขององค์กร ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่องค์กรได้มอบหมายให้เพียงใด  เพื่อที่องค์กรจะได้ให้รางวัลตอบแทนหรือวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูกต้องต่อไป  ในขณะเดียวกันบุคลากรที่ถูกประเมินก็จะได้รับทราบถึงสิ่งที่ตนเองทำได้สำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา

            อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติของหลายองค์กร พบว่าวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร  ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านขวัญกำลังใจของบุคลากร ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงนโยบายและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสุขและความสำเร็จร่วมกันของบุคลากรและองค์กร


กลุ่มเป้าหมาย
  :   HR Manager / เจ้าของกิจการ


วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจหัวใจสำคัญของวิธีการประเมินผลงานบุคลากรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ปฏิบัติงานและองค์กร

2.      เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม เข้าใจวิธีการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน

3.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจวิธีการวิเคราะห์สมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงาน


วิทยากร  ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล

สถานที่ ชั้น 10 อมรินทร์พลาซ่า  กทม.

ค่าลงทะเบียน พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และประกาศนีบบัตร

·      ปกติ 9,500  บาท  กรณี ชำระก่อน 30 มิ.ย.61 เหลือเพียง  8,500  บาท

 

กำหนดการและหัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 19 ก.ค.61

09.00 – 10.30  หลักคิดสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   

 

 

 

·       ทรัพยากรบุคคลคืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

·       การบริหารคนจากมุมมองสมการบริหารทุนมนุษย์

·       พื้นฐานการพิจารณา เพื่อวัดและประเมินผลงานของบุคลากร  

·       ปัญหาในการประเมินผลงานและความพยายามแก้ไขในอดีต

·       ความเหมาะสมในการใช้ระบบโควต้า เพื่อกำหนดเกรดผลการปฏิบัติงาน  

 

10.30 – 12.00  ตัวชี้วัดผลงาน KPI และระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน (PMS)

 

 

 

·       มุมมองการประเมินผลงานแบบวงจรการจัดการคุณภาพ PDCA

·       หัวใจสำคัญและตัวอย่าง การกำหนดเป้าหมายองค์กรและบุคลากร  ทั้งด้านปริมาณ (KPI) และคุณภาพของบุคลากร (Competency)

·       หัวใจสำคัญและตัวอย่าง การติดตามความก้าวหน้าของผลงานบุคลากรและองค์กร

·       หัวใจสำคัญและตัวอย่าง การพัฒนาผลงานบุคลากร ด้วยการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยงและการโค้ชชิ่งให้คำปรึกษาแนะนำ

·       หัวใจสำคัญและตัวอย่าง การให้รางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติ ทั้งด้านค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในอาชีพ

 

 

 

13.00-14.30  Workshop การกำหนดเป้าหมายองค์กร

 

 

 

·       วิธีการเชื่อมโยงการบริหารบุคลากรกับผลประกอบการองค์กร ด้วย BSC

·       วิธีการกำหนดนโยบายองค์กร จาก Customer Value Proposition

·       วิธีการกำหนดนโยบายองค์กร จาก Customer Complaint

·       วิธีการกำหนดนโยบายองค์กร จาก Executive Vision

·       วิธีการกำหนดเป้าหมายองค์กร และการมอบหมายให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ

1445 – 1630  Workshop การกำหนดเป้าหมาย KPI บุคลากร

 

 

 

·       วิธีการกำหนดผลสำเร็จของตำแหน่งงาน โดยมุมมอง Value Chain

·       วิธีการกำหนดผลสำเร็จของทีมงาน โดย Process Mapping

·       วิธีการกำหนดน้ำหนักของ KPI ที่เน้น Process / Output / Outcome

       

 

วันที่ 20 ก.ค.61  

08.30 – 10.00  วิธีคิดคำนวณคะแนน KPI และนำผลไปตัดเกรด

 

 

 

·       รู้จัก วิธีคำนวณคะแนน 4 ประเภท และการเลือกใช้ที่เหมาะสม

* ฝึกปฏิบัติ การกำหนดคะแนน วิธีคำนวณคะแนน ของแต่ละ KPI

·       วิธีสรุปผลคะแนน KPI เพื่อนำไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน จ่ายโบนัส ปรับตำแหน่ง

·       วิธีการกำหนดสัดส่วนคะแนน KPI ของบุคคลกับคะแนนผลการดำเนินงานขององค์กร สำหรับพนักงานระดับต่างๆ  ควรเหมือนกัน ต่างกัน อย่างไร

 

10.15 – 12.00  สถิติพื้นฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอผลงาน KPI

 

 

 

·       ตัวอย่างและวิธีการสร้างตารางเพื่อเก็บ Data สำคัญๆ ของแต่ละ KPI

·       รู้จักและเข้าใจ สถิติประเภทบรรยายลักษณะข้อมูล  

·       รู้จักและเข้าใจ สถิติประเภทอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล  

·       การวิเคราะห์ปัญหา  เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

·       การสร้างกราฟ Excel ประเภทต่างๆ เพื่อนำเสนอผลงาน  (Dashboard) 

 

13.00- 15.00  การวิเคราะห์ Competency เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาผลงาน

 

 

 

·       ความหมายที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)

·       วิธีการวิเคราะห์ Technical Skill  ด้วย Process analysis

·       วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นำ ด้วย Leadership Modelling

·        วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะร่วมของสายอาชีพ (Core Career Attribute)

·       วิธีการสร้างมาตรวัด เพื่อติดตามประเมินสมรรถนะ  

·       วิธีการประเมินคุณลักษะด้านพฤติกรรมโดยบุคคลรอบข้าง (360 Degree)

15.00 – 16.00   แนวทางการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน

 

 

 

·       ฝึกปฏิบัติการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน 

 

       

 ขอใบสมัคร  ติดต่อคุณเจี๊ยบ  Email  : Yupaporn@thaihrm.com  สอบถามโทร 086-4809346   

# สามารถจัดเป็นคอร์สฝึกอบรมภายในองค์กรสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ 

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน