บริษัทที่ปรึกษา ไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด

Mission : เราเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อทำให้องค์กรและบุคลากรของท่านบรรลุเป้าหมายและมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน
WE ARE YOUR PRACTICAL PEOPLE PERFORMANCE CONSULTANCY

Company Overview : เราจัดตั้งขึ้นมาจากความตั้งใจที่จะเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic partner) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรภาครัฐและเอกชนไปสู่ผลสำเร็จ (Strategic Driven HRM Consultancy) โดยการสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง "ศักยภาพของบุคลากรและองค์กร" ให้ขับเคลื่อน ผลักดัน สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน

ThaiHRM ประกอบไปด้วยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ โดยการนำของ ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล และ ดร.อุทัย สวนกูล เพื่อให้บริการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้มีระบบงานที่ทันสมัยและสามารถใช้งานได้จริง

Services : บริการต่างๆ ของเรา

1. การออกแบบโครงสร้างองค์กร
2. การวางแผนอัตรากำลัง
3. การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
4. การวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ (Competency)
5. การวิเคราะห์ KPI และประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. การวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
7. การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
8. การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร
9. การโค้ช เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักบริหาร (Leadership Coaching)

ติดต่อสอบถาม : คุณยุพาภรณ์ โทร 086-480-934-6 Email : yupaporn@thaihrm.com หรือ ดร.ปิยะวัฒน์ โทร 082-326-459-7 Email : Piyawat@thaihrm.com

หลักสูตร Public Course

Essential Skill ทักษะสำคัญสำหรับนักบริหารทรัยากรบุคคลรุ่นใหม่ (20-23 พ.ย.60)

Essential Skill ทักษะสำคัญสำหรับนักบริหารทรัยากรบุคคลรุ่นใหม่ (20-23 พ.ย.60)

4 ทักษะสำคัญ ที่ HR รุ่นใหม่ต้องรู้ ถ่ายทอดโดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ที่ท่านจะไม่ได้เพียงแค่รู้ แต่จะเข้าใจ ทำได้

Promotion สมัคร 4 หลักสูตร จ่ายเพียง 3 Essential Skill for HR New Generation

Promotion สมัคร 4 หลักสูตร จ่ายเพียง 3  Essential Skill for HR New Generation

บริการที่ปรึกษาระบบทรัพยากรบุคคล (HR System Consultant)

KPI & การประเมินผลงาน

KPI & การประเมินผลงาน

หัวใจสำคัญประการหนึ่งในระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน ( Performance management system ) ก็คือการกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ถูกต้องและเหมาะสม

สำรวจทัศนคติพนักงาน

สำรวจทัศนคติพนักงาน

ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์กร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในระดับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนที่สามารถรักษาและดึงดูดบุคลากรที่มี ความสามารถขององค์กรได้

การวิเคราะห์สมรรถนะและวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Competency & Career Development Planning)

การวิเคราะห์สมรรถนะและวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Competency & Career Development Planning)

สมรรถนะ(Competency) ของทรัพยากรบุคคลในองค์การเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

บทความด้าน HR

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้
สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้
บริหารคน บริหารอะไร ?
บริหารคน บริหารอะไร ?
เทคนิคการประกาศรับสมัครงาน
เทคนิคการประกาศรับสมัครงาน
พนักงานลาออกบ่อยทำไงดี
พนักงานลาออกบ่อยทำไงดี
เทคนิคการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
เทคนิคการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
แนวทางการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
แนวทางการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
แนวโน้ม HR outsourcing กับอนาคตของนักบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวโน้ม HR outsourcing กับอนาคตของนักบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา
การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา
การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?
การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?
งาน Payroll คืออะไร
งาน Payroll คืออะไร
ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน
ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน
ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์
ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์
รูปแบบการทุจริตในการบริหารทรัพยากรบุคคล
รูปแบบการทุจริตในการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากสมการทุนมนุษย์สู่กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล
จากสมการทุนมนุษย์สู่กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล
HR กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
HR กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ผู้นำถูกพัฒนาในโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ
สิ่งที่ผู้นำถูกพัฒนาในโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ
ความชัดเจนในการนิยาม HR กับผลกระทบต่อโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
ความชัดเจนในการนิยาม HR กับผลกระทบต่อโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนกลยุทธ์
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนกลยุทธ์