KPI
Some of Site Reference ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

บริษัทที่ปรึกษา ไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด

Mission : เป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรระดับประเทศเพื่อให้องค์กรและบุคลากรบรรลุเป้าหมายและมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

ThaiHRM ประกอบไปด้วยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ โดยการนำของ ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล และ ดร.อุทัย สวนกูล เพื่อให้บริการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้มีระบบงานที่ทันสมัย สามารถใช้งานได้จริง บุคลากรมีคุณภาพ และมีความสุข

บริการต่างๆ ของเรา

1. ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กร
2. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนอัตรากำลัง
3. ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
4. ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ (Competency)
5. ให้คำปรึกษาการกำหนดและประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI
6. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
7. การสำรวจความคิดเห็นและความรักผูพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
8. การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร

ติดต่อสอบถาม : คุณยุพาภรณ์ โทร 086-480-934-6 Email : yupaporn@thaihrm.com
หรือติดต่อ ดร.ปิยะวัฒน์ โทร 082-326-459-7 Email : Piyawat@thaihrm.com

หลักสูตรฝึกอบรม

แนะนำหนังสือ KPI&PMS

แนะนำหนังสือ KPI&PMS

หนังสือที่รวบรวมประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการให้คำปรึกษาเรื่อง KPI ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

Workshop ฉบับจับมือทำ : เทคนิคการทำระบบ KPI ให้ Work รุ่นที่ 12 (16-17 ส.ค.61)

Workshop ฉบับจับมือทำ : เทคนิคการทำระบบ KPI ให้ Work รุ่นที่ 12 (16-17 ส.ค.61)

เรียนรู้วิธีการในการกำหนด KPI ระดับองค์กร ฝ่าย บุคคลให้เชื่อมโยงสนับสนุนกัน การคิดคะแนน การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล

In-House Course # เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย NLP (Neuro Linguistics Programming)

In-House Course # เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย NLP (Neuro Linguistics Programming)

เรียนรู้การประยุกต์ใช้ NLP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

บริการที่ปรึกษา (HR Consultant)

KPI & การประเมินผลงาน

KPI & การประเมินผลงาน

หัวใจสำคัญประการหนึ่งในระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน ( Performance management system ) ก็คือการกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ถูกต้องและเหมาะสม

สำรวจทัศนคติพนักงาน

สำรวจทัศนคติพนักงาน

ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์กร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในระดับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนที่สามารถรักษาและดึงดูดบุคลากรที่มี ความสามารถขององค์กรได้

การวิเคราะห์สมรรถนะและวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

การวิเคราะห์สมรรถนะและวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

บทความด้าน HR

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้
สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้
บริหารคน บริหารอะไร ?
บริหารคน บริหารอะไร ?
เทคนิคการประกาศรับสมัครงาน
เทคนิคการประกาศรับสมัครงาน
พนักงานลาออกบ่อยทำไงดี
พนักงานลาออกบ่อยทำไงดี
เทคนิคการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
เทคนิคการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
แนวทางการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
แนวทางการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
แนวโน้ม HR outsourcing กับอนาคตของนักบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวโน้ม HR outsourcing กับอนาคตของนักบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา
การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา
การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?
การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?
งาน Payroll คืออะไร
งาน Payroll คืออะไร
ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน
ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน
ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์
ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์
รูปแบบการทุจริตในการบริหารทรัพยากรบุคคล
รูปแบบการทุจริตในการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากสมการทุนมนุษย์สู่กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล
จากสมการทุนมนุษย์สู่กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล
HR กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
HR กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ความชัดเจนในการนิยาม HR กับผลกระทบต่อโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
ความชัดเจนในการนิยาม HR กับผลกระทบต่อโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนกลยุทธ์
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนกลยุทธ์